Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Školní poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště - poskytování poradenských služeb ve škole
Právní východiska
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, MŠMT ČR – č. j. 27317/2004-24,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Účel poradenské služby ve škole Poradenská služba je poskytována žákům a jejich zákonným zástupcům. Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k:
 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání,
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,
 • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole,
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku
  Zaměření a cíle poradenské služby ve škole
 • prevence školní neúspěšnosti
 • prevence sociálně patologických jevů
 • kariérové poradenství
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • žáci nadaní
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • spolupráce s poradenskými zařízeními
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků
    Personální zajištění poradenských služeb
poradenská služba                                                        zodpovědný pracovník
prevence školní neúspěšnosti                                                    VP, TU, učitelé
prevence soc. patolog. jevů                                                        ŠMP, TU
kariérové poradenství                                                                  VP, TU
žáci se speciálně vzdělávacími potřebami                                     VP, TU
žáci nadaní                                                                               VP, TU
další vzdělávání pedagogických pracovníků                                 ředitel školy
spolupráce s poradenskými zařízeními                                     VP, ředitel školy
spolupráce se zákonnými zástupci                                          ředitel, VP, TU
Legenda: VP – výchovný poradce, TU – třídní učitel, ŠMP – školní metodik prevence


Schéma poskytování poradenské služby ve škole:


Pracovník, prostory a časová dostupnost poradenských služeb
 • výchovný poradce:
Mgr. Iva Šrámková
pro nematuritní obory a spolupracovník se školským poradenským centrem

místnost č. 23
konzultační hodiny
sudý týden pondělí 8.00 – 9.00, 12.30 – 14.00 hodin
lichý týden středa 14.15 – 15.00 hodin, dále podle domluvy

Mgr. Beata Kynclová
pro maturitní obory
místnost č. 2
konzultační hodiny
pondělí 10.35 - 11.35, 12.35 - 12.-55
úterý 14.40 - 15.00
středa 11.30 - 12.45

 • školní metodik prevence:
Mgr. Stanislava Kubíčková
místnost číslo 3
Konzultační hodiny:
pondělí 13:10 – 15:00
úterý 7:30 – 8:00 nebo dle individuální domluvy
Email: stanislava.kubickova@gssmikulov.cz

Náplň práce školního metodika prevence:
 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení.
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity dalších sociálně patologických jevů.
 • Monitorování sociálně patologických jevů a jejich rizika a práce s třídními kolektivy a ohroženými žáky
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky.
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek či jiných aktivit pro třídní kolektivy.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Poskytování informačních a metodických materiálů.
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

Za sociálně patologické jevy se považují rizikové formy chování v oblastech:
 • Násilí a všechny projevy šikanování
 • Záškoláctví
 • Kriminalita, delikvence, vandalismus a jiných forem násilného chování
 • Ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • Užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek
 • Netolismus (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling)
 • Komerčního sexuálního zneužívání a týrání dětí
 • Sekt a sociálně patologických náboženských hnutí

Všeobecná pomoc:
Okresní metodik prevence – Mgr. Helena Adamusová, 519 373 996
Pedagogicko-psychologická poradna Mikulov – 519 511 386
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav – 519 322 139
Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno 549 241 010
Linka bezpečí pro děti 800 155 155
Drogová závislost: http://www.drogy-info.cz
Poruchy příjmu potravy: linka Anabell 848 200 210
Šikana: www.sikana.org
Národní centrum bezpečnějšího internetu: www.nebi.cz
Škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT, kdy do online schránky důvěry může každý anonymně nahlásit šikanu. Vše na webových stránkách NNTB

zavřít

Předměty online

Vidíte pouze předměty pro rok 2014/2015. Pro zobrazení všech předmětů použijte tento rozcestník.